Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Andrzej Jankowski

Andrzej Jankowski

Radny

Okręg: 4, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu i Finansów stała członek
Komisja Rozwoju Gospodarczego stała członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-18 15:12:59 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z I sesji Rady Miejskiej. II.2018 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2018-12-18 15:33:06 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018-2035. II.2018 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2018-12-18 15:42:09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2018 r. II.2018 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2018-12-18 15:46:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/245/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. II.2018 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2018-12-18 15:50:43 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Nowego Miasta Lubawskiego na Walne Zebranie Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy. II.2018 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2018-12-18 15:53:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/117/08 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego ”Czyste Środowisko”. II.2018 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2018-12-18 16:03:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. II.2018 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2018-12-18 16:10:42 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. II.2018 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2018-12-18 16:54:46 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019. II.2018 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2018-12-27 15:11:35 Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad. III.2018 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2018-12-27 15:21:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018-2035. III.2018 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2018-12-27 15:31:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. III.2018 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2018-12-27 15:35:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. III.2018 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2018-12-27 15:36:56 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia Wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. III.2018 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-01-22 15:05:23 1. Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad. IV.2019 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-01-22 15:07:10 2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z II sesji Rady Miejskiej. IV.2019 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-01-22 15:27:04 4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2035. IV.2019 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-01-22 15:33:05 5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 r. IV.2019 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-01-22 15:39:11 6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat od rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej. IV.2019 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-01-22 15:42:53 7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/281/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. IV.2019 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-03-01 15:06:45 1. Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad. V.2019 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-03-01 15:17:21 2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z IV sesji Rady Miejskiej. V.2019 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-03-01 15:35:16 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2035. V.2019 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-03-01 15:40:31 4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 r. V.2019 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-03-01 15:43:38 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2019 r. V.2019 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-03-01 15:46:44 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu z przeznaczeniem na realizację w roku 2019 zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 – Skarlin – Nowe Miasto Lubawskie polegająca na przebudowie chodnika na ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim” – etap II V.2019 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-03-01 15:50:25 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. V.2019 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-03-01 15:54:09 8. Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. V.2019 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-03-01 15:58:11 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie. V.2019 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-03-01 16:00:34 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok. V.2019 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-03-01 16:04:39 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody. V.2019 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-03-01 15:11:51 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad w pkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. V.2019 sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-03-27 15:04:03 1. Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad. VI.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-03-27 15:07:31 2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. VI.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-03-27 15:16:30 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2035. VI.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-03-27 15:21:10 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019. VI.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-03-27 15:29:13 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu z przeznaczeniem na realizację w roku 2019 zadania „Zakup kardiomonitorów i kardiotokografu dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”. VI.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-03-27 15:40:00 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. VI.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-03-27 15:48:19 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę i najem na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych oraz lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. VI.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-04-30 15:02:36 1. Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad. VII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-04-30 15:08:04 2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. VII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-04-30 16:08:57 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2035. VII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-04-30 16:13:09 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019. VII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-04-30 16:16:05 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację w roku 2019 zadania pn.”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice-Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszych”. VII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-04-30 16:18:45 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. VII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-04-30 16:26:50 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. VII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-04-30 16:30:31 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. VII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-04-30 16:32:54 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016-2021. VII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-04-30 16:34:35 10. Glosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019- 2020. VII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-06-04 15:03:28 1. Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad. VIII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-06-04 15:09:36 2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. VIII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-06-04 16:21:05 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego wotum zaufania VIII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-06-04 16:48:25 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2018 rok. VIII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-06-04 16:50:22 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VIII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-06-04 17:03:16 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2035. VIII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-06-04 17:10:26 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019. VIII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-06-04 17:15:24 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto Lubawskie. VIII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-06-04 17:17:16 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. VIII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-06-04 17:19:09 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie współpracy ze społecznością lokalną Gurjewskiego Okręgu Miejskiego, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. VIII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-06-04 17:21:04 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie współpracy ze społecznością lokalną Swietłogorskiego Okręgu Miejskiego, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. VIII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-06-04 17:23:06 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. VIII.sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-06-26 15:20:36 1. Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad. IX. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-06-26 15:25:06 2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. IX. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-06-26 15:38:11 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2035. IX. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-06-26 15:42:14 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019. IX. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-06-26 15:47:47 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę oraz w najem na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. IX. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-06-26 15:50:23 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. IX. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-06-26 15:53:22 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/281/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. IX. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-06-26 15:22:00 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. IX. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-06-26 15:55:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. IX. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-07-09 15:14:59 1. Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad. X. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-07-09 15:18:42 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2035. X. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-07-09 15:27:29 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019. X. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-08-27 15:12:17 Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad XI. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-08-27 15:15:01 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z IX sesji Rady Miejskiej XI. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-08-27 15:16:26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z X sesji Rady Miejskiej XI. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-08-27 15:39:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wielolatniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2035 XI. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-08-27 15:43:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019 XI. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-08-27 15:48:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę oraz w najem na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej lokalem użytkowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie XI. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-08-27 15:50:52 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalość Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego XI. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-09-24 15:10:50 1. Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad. XII. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-09-24 15:16:17 2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu XI sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Luabwskim. XII. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-09-24 15:33:27 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Luabwskie na lata 2019-2035. XII. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-09-24 15:39:16 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019. XII. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-09-24 15:41:16 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kurzętnik na organizację dożynek powiatowych. XII. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-09-24 15:55:38 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim XII. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-09-24 15:13:12 7. Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie. XII. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-09-24 15:45:16 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie. XII. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-09-24 15:59:19 9. Głosowanie nad przyjęciem zasad głosowania. XII. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-10-22 15:11:45 Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad. XIII. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-10-22 15:14:56 Głosowanie nad przyjęciem protokołu XII sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Luabwskim. XIII. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-10-22 15:30:35 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Luabwskie na lata 2019-2035. XIII. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-10-22 15:37:01 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Luabwskie na rok 2019. XIII. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-10-22 15:43:03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wyskości stawek podatku od nieruchomości. XIII. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-10-22 15:53:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wyskości stawek podatku od środków transportowych. XIII. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-10-22 15:57:11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. XIII. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-10-22 16:01:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę oraz w najem na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. XIII. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-12-10 15:02:58 Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad. XIV. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-12-10 15:09:18 Głosowanie nad przyjęciem protokołu XIII sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. XIV. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-12-10 15:30:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2035. XIV. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-12-10 15:40:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019. XIV. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-12-10 15:42:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 4 października 2011 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych. XIV. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-12-10 15:45:50 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XIV. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-12-10 15:50:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto Lubawskie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto Lubawskie XIV. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-12-10 15:53:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oddania w najem na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczenia biurowego położonego w budynku przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. XIV. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-12-10 15:59:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. XIV. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-12-10 16:01:52 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2025 XIV. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-12-10 16:04:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. XIV. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-12-10 16:43:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020- 2035 XIV. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-12-10 17:14:37 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok XIV. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-12-30 12:28:41 1. Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad. XV. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-12-30 12:31:46 2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu XIV sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. XV. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-12-30 12:43:40 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2035. XV. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-12-30 12:48:16 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019. XV. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-12-30 12:51:46 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/245/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. XV. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2019-12-30 12:59:19 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XV. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-02-18 15:26:40 Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad. XVI. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-02-18 15:31:19 Głosowanie nad przyjęciem protokołu XV sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. XVI. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-02-18 15:53:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020-2035. XVI. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-02-18 15:57:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020. XVI. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-02-18 16:00:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020 r. XVI. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-02-18 16:02:53 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. XVI. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-02-18 16:05:52 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. XVI. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-02-18 16:08:18 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. XVI. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-02-18 16:14:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania rondu w Nowym Mieście Lubawskim nazwy Rondo Niepodległości. XVI. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-02-18 16:17:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim. XVI. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-02-18 16:21:20 Głosowanie nad przyjęciem obwieszczenia Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XVI. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-02-18 16:24:43 Głosowanie nad przyjęciem obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. XVI. sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-06-23 15:01:09 Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad XVIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-06-23 15:06:07 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. XVIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-06-23 17:04:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego wotum zaufania XVIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-06-23 17:40:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za rok 2019 XVIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-06-23 17:43:21 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok XVIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-06-23 17:48:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020-2035 XVIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-06-23 17:58:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020. XVIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-06-23 18:00:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację w roku 2020 zadania „Plac ofiar totalitaryzmów – prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” XVIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-09-08 15:00:35 Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad XIX sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-09-08 15:04:02 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim XIX sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-09-08 15:18:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020-2035 XIX sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-09-08 15:25:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020. XIX sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-09-08 15:28:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kurzętnik na realizację rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu. XIX sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-09-08 15:30:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wyznaczenia aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie. XIX sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-09-08 15:34:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego położonego przy ul. Parkowej w Nowym Mieście Lubawskim. XIX sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-10-13 15:06:28 Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad. XX sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-10-13 15:09:45 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim XX sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-10-13 15:39:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020-2035. XX sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-10-13 15:46:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020. XX sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-10-13 15:52:28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XX sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-12-01 15:01:57 Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad XXI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-12-01 15:05:18 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim XXI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-12-01 15:12:58 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020-2035 XXI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-12-01 15:17:22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020 XXI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-12-01 15:20:35 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. XXI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-12-01 15:23:41 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/245/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XXI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-12-01 15:26:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. XXI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-12-29 15:03:58 Głosowanie nad wyborem sekretarza obrad XXII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-12-29 15:09:56 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim XXII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-12-29 15:23:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020-2035. XXII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-12-29 15:29:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020. XXII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-12-29 15:32:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XXII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-12-29 15:36:55 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie. XXII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-12-29 15:40:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. XXII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-12-29 15:43:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Programu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2023. XXII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-12-29 15:46:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia wsparciem mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie przez Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony na zlecenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. XXII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-12-29 15:48:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. XXII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-12-29 16:02:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. XXII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-12-29 16:22:08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021–2035. XXII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2020-12-29 17:03:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021. XXII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-02-23 15:02:01 1. Wybór sekretarza obrad. XXIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-02-23 15:06:22 2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. XXIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-02-23 15:21:10 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2035. XXIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-02-23 15:25:47 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021. XXIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-02-23 15:28:19 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 r. XXIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-02-23 15:33:05 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację w roku 2021 zadania „Plac ofiar totalitaryzmów – prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. XXIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-02-23 15:35:51 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2024. XXIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-02-23 15:39:25 8. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. XXIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-02-23 15:42:43 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w roku 2021 z budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. XXIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-02-23 15:45:33 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok. XXIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-03-30 15:05:57 Wybór sekretarza obrad. XXIV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-03-30 15:10:40 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. XXIV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-03-30 15:23:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2035. XXIV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-03-30 15:31:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021. XXIV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-03-30 15:34:00 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. XXIV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-03-30 15:36:36 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2022. XXIV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-05-25 15:09:06 Wybór sekretarza obrad. XXV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-05-25 15:15:05 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. XXV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-05-25 15:43:54 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego wotum zaufania. XXV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-05-25 16:12:56 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. XXV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-05-25 16:14:45 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. XXV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-05-25 16:28:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2035. XXV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-05-25 16:39:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021. XXV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-05-25 16:42:20 Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. XXV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-05-25 16:45:58 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-05-25 16:48:51 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. XXV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-05-25 16:52:13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. XXV sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-06-29 15:28:38 Wybór sekretarza obrad. XXVI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-06-29 15:32:13 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. XXVI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-06-29 16:03:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2035. XXVI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-06-29 16:12:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021. XXVI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-06-29 16:15:21 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kurzętnik na realizację rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu. XXVI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-06-29 16:17:57 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Nowego Miasta Lubawskiego na lata 2021-2024. XXVI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-06-29 16:20:06 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, położonej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. XXVI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-08-31 15:06:51 Wybór sekretarza obrad. XXVII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-08-31 15:13:28 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. XXVII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-08-31 15:35:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2035. XXVII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-08-31 15:42:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021. XXVII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-08-31 15:46:04 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z przeznaczeniem na realizację w roku 2021 zadania „Plac ofiar totalitaryzmów – prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. XXVII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-08-31 15:49:43 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. XXVII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-08-31 15:57:56 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto Lubawskie. XXVII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-08-31 16:05:47 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Nowego Miasta Lubawskiego. XXVII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-08-31 16:11:17 Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem bądź w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. XXVII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-08-31 16:15:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/158/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok. XXVII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-08-31 16:23:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim. XXVII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-08-31 16:27:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/280/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim. XXVII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-08-31 16:30:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/144/2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie oraz maksymalnej wysokości opłaty wyżywienie. XXVII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-08-31 16:37:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/261/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. XXVII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-08-31 16:43:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie. XXVII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-10-05 15:06:11 Wybór sekretarza obrad. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-10-05 15:09:13 Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-10-05 15:28:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2035. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-10-05 15:33:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-10-05 15:40:02 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-10-05 15:44:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-10-05 15:47:03 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za
2021-10-05 15:58:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/138/08 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zmiany nazwy oraz uchwalenia statutu instytucji kultury. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim za